Chủ Đề: Chúa là Đấng Cứu Độ.

(Tháng Kính Thánh Cả Giuse)

(Set clocks forward 1 hour – Vặn đồng hồ lên 1 giờ)

Chú ý: Các Chúa Nhật trong Mùa Chay không có Kinh Vinh Danh và Alleluia (trừ các Lễ Trọng: Lễ Thánh Giuse – 03/19, Lễ Truyền Tin cho Đức Mẹ – 03/25)

Tôi Mừng Vui (Tv 121 – Kim Long)

Nhập Lễ 4 Mùa Chay (Tv 121 – Hải Triều)


—————————————————-

Dâng Lễ:

Như Hương Thơm (Kim Long)

Lễ Dâng Mùa Cứu Độ (Viết Chung)


—————————————————-

Hiệp Lễ:

Tìm Về Chân Thiện Mỹ (Nguyên Kha)

Cảm Mến Tình Cha (Thành Tâm)

Vì Yêu Thế Gian (Huỳnh M. Kỳ – Đinh C. Huỳnh)

———————–
Mùa Chay không hát bài cuối lễ

Kết Lễ:

Lạy Thánh Giuse (Minh Đệ)