Chủ Đề: Chúa đến để giải thoát chúng ta.

Hãy Đến (Kim Long)

—————————————————-

Dâng Lễ:

Bánh Miến Rượu Nho (Anh Tuấn)

Dâng Khúc Cảm Tạ (Đinh Công Huỳnh)


—————————————————-

Hiệp Lễ:

Phó Thác (Kiều Linh)

Ngài Có Đó (Ân Đức)

Chúa Là Tình Yêu (Trọng Nhân)

Sống Trong Niềm Vui (Nguyễn Duy)

Xin Chúa Cứu Chữa Con (Huỳnh Minh Kỳ- Đinh Công Huỳnh)

———————–

Kết Lễ:

Ra Về An Bình (Ngọc Linh)