Chủ Đề: “Này là Con Ta yêu dấu, rất đẹp lòng Ta.”
(Chúa Giêsu là Đấng cứu tinh ngàn đời trông đợi)

Trên Sông Giodan (hvh)

Con Ta Yêu Dấu (Giang Ân)

Con Ta Yêu Dấu (Ninh Doãn Hùng)

—————————————————-

Dâng Lễ:

Dâng Bánh (Duy Tân)

Dâng Lên (Sr Trinh Nguyên – MTG-XL)


—————————————————-

Hiệp Lễ:

Vì Yêu (Ân Đức)

Chỉ Có Một Chúa (Thành Tâm)

Để Con Đẹp Lòng Cha (Tường Ân)

Này Là Con Ta Yêu Dấu (Huỳnh Minh Kỳ – Đinh Công Huỳnh)


———————–

Kết Lễ:

Ra Về An Bình (Ngọc Linh)