Chủ Đề: “Chào Trinh-nữ đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng Trinh-nữ”.

Trong Mùa Vọng có lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (ngày 8 tháng 12) là lễ trọng và buộc:
có Hát Kinh Vinh Danh và Kinh Tin Kính

———————–

Tấu Lạy Bà (Vinh Hạnh)

Mẹ Vô Nhiễm (TêRêSa)

Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội (Nguyễn Duy)

————————–

Lễ Dâng Mùa Vọng (Đinh Công Huỳnh)

————————-
Ave Maria (Thành Tâm)

Mẹ Vô Nhiễm (Ân Đức)

Bài Ca Tình Yêu (Đỗ Vy Hạ)

Maria! Mẹ Đầy Ơn Phúc (Đinh Công Huỳnh)

Trinh Nữ Đầy Ơn Phúc (H. M. Kỳ – Đ. C. Huỳnh)

—————————————-

Mẹ Maria (Tâm Bảo)

Cung Chúc Trinh Vương (Hoài Đức)