Chủ Đề: Đức Kitô là Vua.

(Chúa Nhật 34 Quanh Năm cuối cùng của Niên Lịch Phụng Vụ – Năm A)

(Kết thúc Tháng cầu cho Các Đẳng Linh Hồn)

(November 26, Thursday – Thanksgiving Day)

———————–

Hoan Hô Vua Giêsu (Khuyết Danh)

————————–

Xin Dâng Lên (Hoàng Vũ)

————————-
Chúc Tụng Đức Vua (Hoàng Peter)

Giêsu Vua Muôn Vua (Huyền Linh)

Chúc Tụng Đức Vua (H. M. Kỳ – Đ. C. Huỳnh)

Này Con Yêu Dấu ( Nguyễn Hùng Cường – Viễn Xứ)

—————————————-

Lạy Chúa Là Vua (Duy Thiên)