Chủ Đề: Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó.

[ Set clocks back 1 hour - Đổi giờ, vặn trở lui lại 1 tiếng ]

———————–

Nào Cùng Vui (Hoàng Vũ)

Mừng Các Thánh (Hoài Đức)


————————–

Của Lễ Hiến Tế (Hoàng Khánh)

Thay Của Lễ Dâng (Nguyễn Duy)

————————-
Bát Phúc (Mi Trầm)

Hạnh Phúc (Xuân Thảo)

Tám Mối Phúc Thật (Thành Tâm)

Phúc Thật Giữa Đời ( Huỳnh Minh Kỳ)

Bát Phúc Giữa Đời (H.M. Kỳ – Đ. C. Huỳnh)

Phần Thưởng Trên Trời ( Đ. C. Huỳnh)

—————————————-

Ca Mừng Các Thánh (Hoài Chiên)