Chủ Đề: Hãy tin tưởng vào Thiên Chúa. (Phúc Âm: Chúa Giê Su đi trên mặt nước…)

Ngàn Dân Ơi (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Chung Một Niềm Tin (Đỗ Vy Hạ)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

(TV 84) Lạy Chúa! Xin tỏ lòng từ bi của Chúa cho chúng con…

Tiến Dâng (Hoàng Khánh – Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Con Xin Tiến Dâng (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

————————

Phó Thác (Kiều Linh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Hãy Đến Với Chúa ( Mi Trầm)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Đi Trên Sóng Nước (Mi Trầm)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Cho Con Vững Tin (Nguyễn Duy)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Trông Cậy Chúa (Nguyễn Duy – Phanxicô)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Thầy Ơi Cứu Con (Huỳnh Minh Kỳ – Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

————————————–

Dâng Mẹ (Hoài Đức)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2: