Chủ Đề: Thiên Chúa nuôi sống dân Người. (Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá)

Con Hân Hoan (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Mừng Khen Chúa (Lucien Deiss – Chu Công)

Audio Midi Bè 1+2:

(TV 144) Lạy Chúa! Xin mở rộng bàn tay, và thi ân… no thỏa lòng.

Lễ Dâng (Hồng Dung)

Ca Dâng Cảm Tạ (Thy Yên)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

————————

Tình Chúa Cao Vời (Duy Thiên)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Phép Lạ Bánh và Cá ( Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Bánh và Cá (Huỳnh Minh Kỳ – Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Ôi Thần Linh Chúa (Vinh Hạnh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

————————————–

Mẹ Chúa Vinh Quang (Nguyễn Khắc Tuần)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2: