Chủ Đề: Nước Trời là kho tàng quí giá.

Hãy Đến (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

(TV 118) Lạy Chúa! Con yêu chuộng luật pháp của Chúa biết bao.

Đây Hy Lễ (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Con Xin dâng (Nguyễn Duy)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Cho Nước Trời Mai Sau (Nguyễn Duy)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Viên Ngọc Quý (Huỳnh Minh Kỳ – Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Vàng Châu Ngọc Báu (Pm. Cao Huy Hoàng)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Sao Biển (Tâm Bảo)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2: