Chủ Đề:Chúa cho ta thời gian để ăn năn sám hối.
(Dụ ngôn cỏ lùng: “Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt”.)

Lời Chúa (Thế Thông)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Con Bước Lên Bàn Thờ (Hoàng Khánh – Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

(TV 85) Lạy Chúa là Đấng nhân hậu và giàu lòng khoan dung.

Thân Lúa Miến (Mi Trầm)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Chúa Yêu (Thy Yên)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Dụ Ngôn Cỏ Lùng (Huỳnh Minh Kỳ – Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Chờ Một Mùa Lúa Mới (Paul Maria)

Audio Midi:

Hoan Ca Maria (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2: