Chủ Đề: Hãy sống theo lời Ngài. (Đường về Emmaus)

Nào Hãy Mừng Vui (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Tôi Đã Thấy Nước (ĐGM Nguyễn Văn Hòa)

Audio:

(TV. 15) Chúa sẽ chỉ, sẽ chỉ cho tôi biết đường, đường lối trường sinh. (Xuân Minh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Alleluia Mùa Phục Sinh

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Teno:

Audio Midi Bass:

Audio Midi Sop/Alto/Tenor/Bass:

Tiến Ca Phục Sinh (JXR Bùi Văn Tường)

Audio Midi Soprano/Alto:

Audio Midi Tenor/Bass:

Audio Midi Sop/Alto/Tenor/Bass:

Xin Ở Lại Với Con (Hải Triều – hòa âm: Cát Minh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Trên Đường Em-mau (Thành Tâm)

Audio Midi Bè 2:

Trong An Bình (Nguyễn Duy)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: