Chủ Đề: Chúng ta là dân được tuyển chọn (Phúc Âm: Chúa biến hình).

(Tháng Kính Thánh Cả Giuse)

(Set clocks forward 1 hour – Vặn đồng hồ lên 1 giờ)

Chú ý: Các Chúa Nhật trong Mùa Chay không có Kinh Vinh Danh và Alleluia (trừ các Lễ Trọng: Lễ Thánh Giuse, Lễ Truyền Tin cho Đức Mẹ)

Các bài hát trong mùa chay mang đặc tính thống hối tội lỗi, trở về với Chúa.
Trong mùa chay không nên dạo đàn ầm ĩ, hoặc độc tấu, hòa tấu một cách trang trọng.
Bài Đáp Ca nếu không sửa soạn kịp, có thể dùng TV 50 (của Lễ Tro) thay thế.

Về Bên Chúa (Đỗ Vy Hạ)

Audio Midi:

(TV 32) Lạy Chúa, xin hãy tỏ lòng từ bi Chúa ơi! Như chúng con đây luôn vẫn tin cậy nơi Chúa. (Thái Nguyên)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

“Alleluia” Mùa Chay.

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Hiến Lễ Cuộc Đời (Văn Chi)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Dòng Suối Ơn Lành (Nam Hoa)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Nên Một Với Chúa (Huỳnh Minh Kỳ – Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Lạy Thánh Giuse (Minh Đệ)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Mùa Chay: Không hát bài cuối lễ.

————————

Ngợi Ca Thánh Cả Giuse (Trần Đại Phước)

Audio Midi Sop:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Tenor/Bass:

Audio Midi Sop/Alto/Tenor/Bass: