Chủ Đề: Hãy Yêu Thương Kẻ Thù.

Tiến Vào Cung Thánh (Đào Nguyên Hà)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

(TV 102) Lạy Thiên Chúa! Đấng từ bi nhân hậu. Người chậm bất bình và hết sức khoan dung. (Cao Thanh Hoàng)

Audio Midi:

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Hiến Lễ Giao Hòa (Nguyên Kha)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Kinh Hoà Bình (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Audio:

Kinh Hòa Bình (Kim Long)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Xin Ban Cho Con (Mk Thúy Trang)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Live 01:

Live 02: