Chủ Đề: Luật mới của Chúa Giêsu kiện toàn luật cũ của các tiên tri.

Ta Cùng Vui Lên (Kim Long)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

(TV 118) Phúc thay cho những người tiến thân trong luật pháp của Người. (Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Tựa Làn Trầm Hương (Đỗ Vy Hạ – hòa âm: NNT)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Người Công Chính (Đỗ Vy Hạ)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Bài Ca Dâng Mẹ (Văn Chi)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass: