Chủ Đề: Mỗi người là ánh sáng cho thế gian và là muối ướp cho đời.

Hãy Đến (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

(TV 111) Trong u tối Người xuất hiện như sự sáng soi kẻ lòng ngay. (Tường Ân)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Bánh Miến Rượu Nho (Anh Tuấn)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Cảm Mến Hồng Ân (Kim Long)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor/Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Live:

Thắp Sáng Lên (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: