Chủ Đề: Lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh

Ngày Ánh Sáng (Nguyên Kha)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor/Bass:

Audio Midi Bè Sop/AltoTenor/Bass:

(TV 23) Nhưng Vua hiển vinh là ai? Nhưng Vua vinh hiển là ai?(Khuyết Danh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Dâng Bánh (Duy Tân)

Audio Midi:

Từ bây giờ cho đến ngàn thu (Oanh Sông Lam)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Tận Hiến Cho Mẹ (Huyền Linh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: