Chủ Đề: Chúa Kitô là Con Thiên Chúa, là Đấng Cứu Thế.

Muôn Dân Hỡi (Phương Anh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

(TV 39) Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi thánh ý Ngài (hvh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Lạy Cha Rất Thánh (Vương Diệu)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Chúa Là Tình Yêu (Trọng Nhân)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Gần Lòng Mẹ (Duy Tân)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2: