Chủ Đề: “Này là Con Ta yêu dấu, rất đẹp lòng Ta.” (Chúa Giêsu là Đấng cứu tinh ngàn đời trông đợi)

(Chúa Nhật 1A Quanh Năm)

Trên Sông Giodan (hvh)

Audio Midi Bè Sop/Tenor:

Audio Midi Bè Alto/Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

(TV 28) Chúa sẽ chúc phúc cho dân người, chúa … trong cảnh thái bình. (Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Dâng Bánh (Duy Tân)

Audio Midi:

Vì Yêu (Ân Đức)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Chỉ Có Một Chúa (Thành Tâm)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Live:

Ra Về An Bình (Ngọc Linh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2: