Chủ Đề: Thiên Chúa sinh ra bởi người nữ.

Vài điều nên biết về Mùa Vọng:

Mùa Vọng bắt đầu một Năm Phụng Vụ mới.
Có 4 Chúa Nhật Mùa Vọng, thường nằm trong cuối tháng 11 và tháng 12 (tháng Chạp) Dương Lịch
Trong Mùa Vọng không được dạo đàn (độc tấu, hòa tấu) nếu không có tiếng hát đi kèm.
Trong Các Chúa Nhật Mùa Vọng không có Kinh Vinh Danh nhưng vẫn có Alleluia.
Trong Mùa Vọng không cử hành lễ Hôn Phối và An Táng trong các Chúa Nhật.
Trong Mùa Vọng có lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (ngày 8 tháng 12) là lễ trọng và buộc: Hát Kinh Vinh Danh và Kinh Tin Kính

——
Trời Cao (Duy Tân- Hoà âm: NNT)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

(TV 23) Chúa hiển trị, Ngài là Đấng uy linh, là hoàng đế hiển vinh. (Xuân Minh.)

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02:

Audio Midi Bè 1+2:

Alleluia Mùa Vọng

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Lễ Dâng Trông Đợi (Dominic)

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02:

Audio Midi Bè 1+2:

Chờ Ngày Quang Lâm (Thành Tâm)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Này Đây Trinh Nữ (Hải Triều – hòa âm: Liên Bình Định)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Youtube Bè 1:

Youtube Bè 2:

Youtube All Voices:

Ave Maria (Thành Tâm)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: