Chủ Đề: Đức Kitô là Vua. Đức Kitô Vua sẽ cho chúng ta tham dự vào vương quyền của Người

(Chúa Nhật 34 Quanh Năm cuối cùng của Niên Lịch Phụng Vụ – Năm C)

(Kết thúc Tháng cầu cho Các Đẳng Linh Hồn)

(November 28, Thursday – Thanksgiving Day)

Hoan Hô Vua Giê Su

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Đáp Ca + Tung Hô Tin Mừng:

(TV.121) Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng: “Nào chúng ta…” (Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor/Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Xin Dâng Lên (Hoàng Vũ – hòa âm: Trần Chúc)

Audio Sop:

Audio Alto:

Audio Tenor:

Audio Bass:

Audio Sop/Alto/Tenor/Bass:

Giê Su Vua Muôn Vua (Huyền Linh- Hoà Âm: Trần Chúc)

Audio Sop:

Audio Alto:

Audio Tenor:

Audio Bass:

Audio Sop/Alto/Tenor/Bass:

Lạy Chúa Là Vua (Duy Thiên)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Audio: