Chủ Đề: Hãy bền đỗ đến cùng.
(Tại VN được mừng trọng thể Các Thánh Tử Đạo VN)
(Tháng cầu cho Các Đẳng Linh Hồn)

Nhịp Bước Lên Đền (Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

(TV.97) Chúa ngự đến cai quản chư dân trong đường chính trưc. (Thanh Lâm)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Lễ Dâng Cuộc Đời (Cao Thanh Hoàng)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Bền Đỗ Sẽ Được Cứu Rỗi (Huỳnh Minh Kỳ – Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Từ Nơi Ngục Hình (Duy Thiên)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2: