Chủ Đề: Thiên Chúa của kẻ sống.
(Hãy tin vào sự sống lại)
(Tháng cầu cho Các Đẳng Linh Hồn)

Về Đây Hỡi Người (Lan Thanh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

(TV.16) Lúc con vừa thức giấc, con no thỏa nhìn chân dung Ngài.(hvh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Như Hương Thơm (Kim Long)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Hướng Về Chúa (Kim Long)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor/Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Từ Chốn Tối Tăm (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2: