Chủ Đề: Thiên Chúa đi tìm kẻ tội lỗi.
(Thiên Chúa tìm kiếm và cứu cái đã mất)

(Tháng cầu cho Các Đẳng Linh Hồn)

[ Set clocks back 1 hour - Đổi giờ, vặn trở lui lại 1 tiếng ]

Bước Vào (Phạm Liên Hùng)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

(TV.144) Lạy Chúa! Con sẽ chúc tụng, con sẽ chúc tụng danh Chúa muôn đời.(Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Hiến Lễ Cuộc Đời (Văn Chi)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Xin Dạy Con Yêu Ngài (Thành Tâm)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Bên Chúa (Long Anh)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Từ Chốn Luyện Hình (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: