Chủ Đề: Họ đã gặp thấy Maria, Giuse và Hài Nhi…và tám ngày sau được gọi tên là Giêsu.

Kính Chào Mẹ (Dao Kim)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor/Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

(TV.66) Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con. (hvh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Lễ Dâng Với Mẹ (Khuyết Danh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Hội Nhạc Thiên Quốc (Nhạc: Thánh An Phong – Lời: Lm. Hoàng Diệp)

Audio Bè Sop:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Tenor:

Audio Bè Bass:

Audio Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Dâng Mẹ (Hoài Đức)