Chủ Đề: Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó.

Nào Cùng Vui (Hoàng Vũ)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

(TV.23) Lạy Chúa! Này là dòng dõi của những kẻ tìm Thiên Chúa ngày đêm. (Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Ca Khúc Trầm Hương (Hùng Lân – Dao Kim)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Hạnh Phúc (Xuân Thảo)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Ca Mừng Các Thánh (Hoài Chiên – hòa âm: Liên Bình Định)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor/Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass: