Chủ Đề: Phải kiên trì cầu nguyện.
(Biết Chúa, biết mình) (Tháng Mân Côi Đức Mẹ)
[ Khánh Nhật Truyền Giáo – Tông Đồ Giáo Dân ]

Về Nơi Đây (Nguyễn Duy)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio:

(TV.120) Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi Danh Chúa, là Đấng tạo thành trời đất. (hvh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Ngàn Lời Chúc Tụng (Ngọc Linh)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor/Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Phó Thác (Kiều Linh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Nữ Vương Mân Côi (Hải Linh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio: