Chủ Đề: Sống tri ân và cảm tạ.
(Tháng Mân Côi Đức Mẹ)

Ca Nhập Lễ 4 (Nguyễn Văn Trinh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

(TV.97) Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân. (hvh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Chúng Con Dâng (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Xin Tri Ân (Thành Tâm)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Lời Mẹ Nhắn Nhủ (Nguyễn Khắc Xuyên)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass: