10 AM @ Holy Family Catholic Church: 4848 Pearl Ave, San Jose, CA 95136

Cho Con Về Bình An (Phanxicô)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Bộ Lễ Cầu Hồn (Mỹ Sơn)

TV 22: Chúa Chăn Nuôi Tôi (Duy Thiên)

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02:

Audio Midi Bè 1+2:

Alleluia

Dâng Chúa Niềm Đau (Nhật Minh)

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02:

Audio Midi Bè 1+2:

Vầng Mây Trắng – A White Cloud (Văn Duy Tùng – thơ: Quyên Di)

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02:

Audio Midi Bè 1+2:

Xin Đưa Về Quê Trời (Rufino Zaragoza, Lời Việt: Phanxicô)

Audio: