Chủ Đề: Sức mạnh của niềm tin.

(Tháng Mừng Kính Đức Mẹ Mân Côi)

{ October 7, Monday – Mừng kính Đức Mẹ Mân Côi (Lễ Nhớ) – Our Lady of the Rosary }

Bổn Mạng Ca Đoàn Mẫu Tâm (1988 – 2019)

Bài Ca Chúc Tụng (Trầm Hương, FMSR)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Live:

(TV.94) Ngày hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa, Người phán:
“Các ngươi đừng cứng lòng.” (Cao Thanh Hoàng)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Dâng Niềm Cảm Mến (Phanxicô- Hòa Âm: NNT)

Audio Bè Sop:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Tenor:

Audio Bè Bass:

Audio Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Live:

Tình Chúa Yêu Tôi (Hải Linh-Vũ Đình Trác)

Audio Bè Sop/Alto:

Audio Bè Tenor:

Audio Bè Bass:

Audio Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Nữ Vương Mân Côi (Trầm Thiên Thu)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Live:

Con Xin Dâng Mẹ (Văn Chi)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Audio: