Chủ Đề: Chấp nhận khốn khó vì cuộc sống đời đời.

Con Bước Lên Bàn Thờ (Hoàng Khánh – Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

(TV.145 ) Linh hồn tôi ơi hãy ngợi khen Chúa. (hvh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Dâng Lên Chúa (Nguyên Kha)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Chúa Sẽ Đền Bù (Mi Trầm)

Audio Midi Bè Sop/Alto/Bass:

Audio Midi Bè Tenor:

Lạy Mẹ Xin Yên Ủi (Nguyễn Khắc Xuyên)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2: