Chủ Đề: Trung tín trong mọi công việc.
(Đừng làm nô lệ cho tiền bạc)

Vang Tiếng Ngợi Khen (Đỗ Vy Hạ)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

(TV.112 ) Hãy ngợi khen Chúa, Đấng nâng cao kẻ túng thiếu. Hãy ngợi khen Chúa, Đấng nâng cao kẻ túng thiếu. (Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Là Đây Của Lễ (Ngọc Linh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Người Công Chính (Đỗ Vy Hạ)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Kinh Chiều (Nguyễn Duy)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor/Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass: