Chủ Đề: Thiên Chúa là Cha nhân từ.

Đi Về Nhà Chúa (Trầm Hương – Dao Kim)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

(TV.50 ) Tôi sẽ chỗi dậy và đi về cùng cha tôi… (Xuân Minh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Lễ Vật Huyền Siêu (Văn Chi)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Cậy Trông (Long An)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Mẹ Maria (Tâm Bảo)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: