Chủ Đề: Từ bỏ mọi sự để theo Chúa.

Bước Vào Cung Thánh 2 (Ngọc Linh )

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

(TV.89 ) Thân lạy Chúa, Ngài là chỗ dung thân từ đời nọ trải qua đời kia. (hvh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Dâng 2 (Nguyễn Duy)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Theo Chúa (Thành Tâm)

Audio Midi Bè Sop/Tenor:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Bài Ca Dâng Mẹ (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: