Chủ Đề: Sống trọn lành để được cứu độ.

Tiến Về Nhà Chúa (Viết Chung)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

(TV.116 ) Hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ sinh. (Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Lễ Vật Huyền Siêu (Văn Chi)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Tìm Về Chân Thiện Mỹ (Nguyên Kha)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Hãy Bước Qua Cửa Hẹp (H.M. Kỳ – Đ.C. Huỳnh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Mẹ Ơi (Viễn Xứ)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio: