Chủ Đề: Kiên quyết chiến đấu cho niềm tin.

Về Bên Chúa (Đỗ Vy Hạ)

Audio Midi:

(TV.39 ) Lạy Chúa xin cấp tốc phù trợ con. (hvh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Dâng Bánh Rượu (Nguyễn Duy Vi)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Ngọn Lửa Tình Yêu (Huỳnh M. Kỳ – Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Chúa Vẫn Thánh Hóa (Mi Trầm – hâ: Liên Bình Định)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Tận Hiến Cho Mẹ (Huyền Linh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: