Chủ Đề: Hãy tìm kiếm những sự trên trời.

Mừng Khen Chúa (Lucien Deiss – Chu Công)

Audio Midi:

(TV.94 ) Ngày hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa, Người phán: “Các ngươi đừng cứng lòng.” (Cao Thanh Hoàng)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Ca Dâng Cảm Tạ (Thy Yên)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Ca Tình Tri Âm (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Sao Biển (Tâm Bảo)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2: