Chủ Đề: Hãy kiên trì khi cầu nguyện.

Hãy Đến (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

(TV.137 ) Lạy Chúa, khi con kêu cầu, Chúa đã nhậm lời con. (hvh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Đây Hy Lễ (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Hãy Đến Với Chúa (Mi Trầm)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Dao Ca Mẹ Dịu Hiền (Văn Chi)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio: