Chủ Đề: Lắng nghe Lời Chúa.

Lời Chúa (4) (Thế Thông)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

(TV.14 ) Lạy Chúa! Ai sẽ được cư ngụ trên núi thánh của Chúa? (Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Chúng Con Dâng (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Sống Lời Chúa (nhạc: Thế Thông – lời: Nguyễn Năng)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio:

Hoan Ca Maria (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2: