Chủ Đề: Đối xử nhân hậu với tha nhân.

Con Sẽ Vào (Ngọc Linh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

(TV.68 ) Các bạn khiêm cung hãy tìm kiếm Chúa, lòng hãy hỉ hoan, hãy hồi sinh.(Xuân Minh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Con Xin Dâng Lên (Kim Long)

Audio Midi Bè Sop/Tenor:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Tâm Tình Ca 3 (Thành Tâm)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Con Phải Làm Gì (Huỳnh Minh Kỳ – Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Xin Ban Cho Con (Mk. Thúy Trang)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass: