Chủ Đề: Ra đi rao giảng tin mừng.

Bước Vào (Phạm Liên Hùng)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

(TV.65 ) Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa…(Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Đây Hy Lễ (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Chứng Nhân Tình Yêu (Nguyễn Duy)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Đem Tin Mừng (Martinô)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Live: