Chủ Đề: Từ bỏ mọi sự để theo Chúa.

(Kết thúc Tháng kính Thánh Tâm Chúa và Khiết Tâm Mẹ)

Hát Lên Bài Ca (Kim Long)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

(TV. 15 ) Lạy Chúa! Chúa là phần gia nghiệp của con, Chúa là phần gia nghiệp của con.(Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Như Hương Tỏa Bay (Thanh Thanh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Theo Chúa (Thành Tâm)

Audio Midi Sop/Tenor:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Bass

Audio Midi Soprano/Alto/Tenor/Bass:

Thánh Tâm Giêsu Vua (Lm. Hoài Đức)