Chủ Đề: Loan truyền việc Chúa chịu chết.

(Kết thúc Tháng kính Thánh Tâm Chúa)

Người Ơi Mau Tới (Mi Trầm)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Đáp Ca + Alleluia! Mình Máu Thánh Chúa:

(TV. 109 ) Con là Thượng tế tới muôn đời theo phẩm hàm Men-ki-xê-đê.(Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Ca Tiếp Liên: (Đọc – Ca Tiếp Liên)
(Sau Bài Đọc 2…)

—> Alleluia Mình Thánh Chúa .

Kinh Dâng Lễ (Văn Chi)

Audio Midi Sop/Alto:

Audio Midi Tenor/Bass:

Audio Midi Sop/Alto/Tenor/Bass:

Tiệc Thánh Trần Gian (Nguyễn Công Hiền)

Audio Midi Sop/Alto:

Audio Midi Tenor:

Audio Midi Bass:

Audio Midi Soprano/Alto/Tenor/Bass:

Trong An Bình (Nguyễn Duy)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: