Chủ Đề: Chúa Ba Ngôi.

(Tháng Thánh Tâm Chúa)

Vinh Danh Ba Ngôi (Vinh Danh Ba Ngôi)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

(TV. 8 ) Lạy Chúa là Chúa chúng con. Lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu.(Nguyễn Duy)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Thượng Tiến Chúa Ba Ngôi (Nguyễn Q. Hưng)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Hồng Ân Thiên Chúa (Hải Linh)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Ba Ngôi Thiên Chúa (Liên Bình Định)

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Tenor/Bass:

Audio Midi Soprano/Alto/Tenor/Bass:

Hát tặng cho Father’s Day:

Ơn Cha (Y Vân)

Audio Midi:

Tình Cha Yêu (Tin Yêu)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Live:

Ngợi Khen Ba Ngôi (Đỗ Vy Hạ)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2: