Chủ Đề: Hơi thở Thần Linh là sự sống Thiên Chúa đã được ban cho ta.

{Kết thúc Mùa Phục Sinh – Đánh dấu ngày Khai Sinh Hội Thánh}

(Tháng Thánh Tâm Chúa)

Xin Thánh Thần (Hùng Lân)

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Teno:

Audio Midi Bass:

Audio Midi Soprano/Alto/Tenor/Bass:

Tôi Đã Thấy Nước (ĐGM Nguyễn Văn Hòa)

Audio:

(TV. 103) Nguyện Thần Linh Thiên Chúa ngự đến. Người sáng soi đổi mới địa cầu…(Cao Thanh Hoàng)

Audio Midi Soprano/Tenor:

Audio Midi Alto/Bass:

Ca Tiếp Liên: (Sau Bài Đọc 2…)
Chúa Thánh Thần – Veni Sancte Spiritus (Trần Anh Linh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1 & 2:

Tung Hô Tin Mừng:

Alleluia! Chúa Thánh Thần (hvh)

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Teno:

Audio Midi Bass:

Audio Midi Soprano/Alto/Tenor/Bass:

Rượu Bánh Tinh Tuyền (Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:


Thánh Thần Hãy Đến (Thành Tâm)

Audio Midi Soprano/Alto/Bass:

Audio Midi Tenor:

Audio Midi Soprano/Alto/Tenor/Bass:

Xin Ban Thánh Thần (Trần Thế)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor/Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Thần Khí Chúa Sai Đi (Nguyễn Đức Tuấn)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: