Chủ Đề: Hồng Ân 10 năm Ơn Gọi

Fr. Anthony Nguyễn Duy Tân (Our Lady of Refuge Church)
Fr. Justin Lê Trung Tướng (St. Maria Goretti Parish)
Fr. Andrew Nguyễn Vũ (Holy Family Parish)

6:00pm @ Holy Family Parish
4848 Pearl Avenue, San Jose, CA 95136

Từ Ngàn Xưa (Kim Long)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

(TV.115 ) Con biết lấy gì, lấy gì đáp lại hồng ân… (Nguyễn Duy)

Audio Midi:

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Xin Dâng (Ngọc Kôn)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Dấu Ấn Tình Yêu (Ân Đức)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Dâng và Xin (These Alone Are Enough) (Dan Schutte- Lời Việt: Phanxico)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor/Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Live 1:

Live 2:

Live 3:

Tán Tụng Hồng Ân (Vũ Đình Trác – Hải Linh)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass: