Chủ Đề: Chúa luôn ở với ta để ban bình an và vui mừng.

(Kết thúc Tháng Hoa Đức Mẹ)

Trăm Triệu Lời Ca (Nguyễn Văn Hòa – Tiến Dũng)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Live:

Tôi Đã Thấy Nước (ĐGM Nguyễn Văn Hòa)

Audio:

(TV. 66) Chư dân hãy ca tụng Ngài! Thân lạy Chúa… chư dân hãy ca tụng Ngài. (Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Alleluia Mùa Phục Sinh

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Teno:

Audio Midi Bass:

Audio Midi Sop/Alto/Tenor/Bass:

Lễ Dâng Phục Sinh (Nguyễn Hùng Lân)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Ngợi Ca Tình Chúa (Trần Minh Hứa)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Ave Maria, Con Dâng Lời (Huyền Linh – hoà âm: NNT)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass: