Chủ Đề: Chúa là Vị Mục Tử nhân lành.

(Tháng Hoa Đức Mẹ) – { Mother’s Day }

Chúa Là Mục Tử (Nguyễn Duy Vi)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Tôi Đã Thấy Nước (ĐGM Nguyễn Văn Hòa)

Audio:

(TV. 99) Ta là dân tộc là đoàn chiên được Chúa chăn nuôi. (Xuân Minh)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Alleluia Mùa Phục Sinh

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Teno:

Audio Midi Bass:

Audio Midi Sop/Alto/Tenor/Bass:

Chúa Nhân Lành (Hải Ánh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Đồng Cỏ Tươi (Hùng Lân – hòa âm: Cát Minh)

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Tenor:

Audio Midi Bass:

Audio Midi Sop/Alto/Tenor/Bass:

Hát tặng cho Mother’s Day: (1 of 3 choices)

Lòng Mẹ (Trích lời ca: Y Vân – Phổ Nhạc: Hải Linh)

Audio Midi Soprano/Alto:

Audio Midi Tenor:

Audio Midi Bass 1:

Audio Midi Bass 2:

Audio Midi Sop/Alto/Tenor/Bass1/Bass2:

Lòng Mẹ (Từ Duyên)

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Tenor/Bass:

Audio Midi Sop/Alto/Tenor/Bass:

Tình Mẹ Bao La (Mi Trầm)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Phó Thác Cho Mẹ Yêu (Viễn Xứ)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Audio: