Chủ Đề: Làm nhân chứng cho Đức Kitô Phục Sinh.

(Tháng Hoa Đức Mẹ)

Nào Hãy Mừng Vui (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Tôi Đã Thấy Nước (ĐGM Nguyễn Văn Hòa)

Audio:

(TV. 29) Lạy Chúa con ca tụng Ngài, và Ngài đã cứu mạng con. (Xuân Minh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Alleluia Mùa Phục Sinh

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Teno:

Audio Midi Bass:

Audio Midi Sop/Alto/Tenor/Bass:

Tiến Dâng Cha (Thành Tâm)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Chúa Sống Lại Rồi (Thành Tâm)

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Teno:

Audio Midi Bass:

Audio Midi Sop/Alto/Teno/Bass:

Tháng Đức Mẹ (Hải Linh – Minh Đệ)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: