Chúa Nhật Thương Khó.

Hướng tới cuộc khổ nạn của Chúa.

Kính nhớ việc Chúa vào thành Giêrusalem để hoàn tất mầu nhiệm vượt qua của Người. (Không có hát Kinh Thương Xót, Kinh Vinh Danh, và Alleluia)

Chúa Hiển Vinh (Trần Đại Phước)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

(TV. 21) Chúa ơi! Sao Chúa bỏ con.. (Hải Triều)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor/Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Câu Xướng Trước Phúc Âm: Tung Hô Tin Mừng (hvh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Máu Chiên Bò (Kim Long – phụ bè: hvh)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Teno/Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Teno/Bass:

Ý Chúa (Thành Tâm)

Audio Midi Bè Sop/Tenor:

Audio Midi Bè Alto/Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Audio:

Con Đường Chúa Đã Đi Qua (Văn Chi – hòa âm: Hồ Đăng Tín)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Mẹ Đứng Đó (Kim Long)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi for Solo:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Solo/Alto/Tenor/Bass: