Chủ Đề: Hãy ăn năn hối cải.

(Tháng Kính Thánh Cả Giuse)

Chú ý: Các Chúa Nhật trong Mùa Chay không có Kinh Vinh Danh và Alleluia (trừ các Lễ Trọng: Lễ Thánh Giuse, Lễ Truyền Tin cho Đức Mẹ)

Vài điều chú ý:

Các Chúa Nhật trong mùa chay không có Kinh Vinh Danh và Alleluia.
Các bài hát trong mùa chay mang đặc tính thống hối tội lỗi, trở về với Chúa.
Trong mùa chay không nên dạo đàn ầm ĩ, hoặc độc tấu, hòa tấu một cách trang trọng.
Bài Đáp Ca nếu không sửa soạn kịp, có thể dùng TV 50 (của Lễ Tro) thay thế.

Lối Ngài Bước Đi (Tv.24 – Cao Huy Hoàng)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor/Bass:

(TV 102) Lạy Thiên Chúa! Đấng từ bi nhân hậu…và hết sức khoan dung. (Cao Thanh Hoàng)

Audio Midi:

“Alleluia” Mùa Chay.

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Lễ Vật Giao Hòa (Nguyên Kha)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Sống Trong Niềm Vui (Nguyễn Duy)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio:

Mùa Chay: Không hát bài cuối lễ.